Rozdělení do klasických a jazykových tříd

Posted on 16-02-2021 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Milí rodiče žáků 5. tříd,

Naše škola nese název “ Základní škola s rozšířenou výukou jazyků”. Ke zmíněnému rozšíření dochází na 2. stupni, a to od 6. ročníku. Zde mají děti možnost navštěvovat buď třídy klasické, nebo právě třídy s rozšířenou jazykovou výukou. Rozhodnout, do které třídy bude chodit vaše dítě, je nutné již nyní, v 5. ročníku.

Jsou děti, které zvládají jak mateřský, tak anglický jazyk zcela bez problémů a je pro ně vhodné učit se jazyky více intenzivně. Pro tyto děti nabízíme v 6. ročníku 4 hodiny angličtiny týdně (z toho je jedna hodina konverzace) a navíc tři hodiny týdně němčiny. Tento program obsahují na 2. stupni třídy s rozšířenou výukou jazyků, říkáme jim zkráceně třídy jazykové. Těmto třídám je také přizpůsoben typ učebnic angličtiny. Tyto učebnice jsou svým obsahem „bohatší” a náročnější, než je tomu u učebnic klasických tříd.

Pro děti, které mají v jazycích určité potíže, nebo je jazyky tolik nebaví, je vhodnější třída klasická. V tomto typu třídy se učí angličtina na 2. stupni 3 x týdně a němčina se přibírá až od 7. ročníku. Velkou výhodou je, že se angličtina probírá pozvolnějším tempem a děti tak mají možnost lépe si ji osvojit. V těchto třídách se klade také větší důraz na opakování a procvičování. Děti tak mají i více času na zvládnutí dalších předmětů. Dalším velkým plusem je pro ně také to, že nepřibírají okamžitě v 6. třídě další cizí jazyk. Pro mnohé je samotný přechod na 2. stupeň poměrně velkou zátěží.
Rozlišit, pro které děti je vhodná, která skupina, nám pomáhají písemné testy, a to z českého a anglického jazyka. Oba testy obsahují učivo 1. stupně, se zvýšeným zaměřením na učivo 5. třídy. U anglického jazyka připadá v úvahu i následný ústní pohovor.

Testy nejsou povinné. Pokud nebudete mít zájem, aby vaše dítě navštěvovalo jazykovou třídu, bude bez testu automaticky zařazeno do třídy klasické.
Pokud naopak o “rozšířenou” třídu zájem mít budete, bude vaše dítě muset dané testy absolvovat. Po vyhodnocení testů a případného ústního pohovoru, bude žák zařazen do příslušné třídy.
Předem bude stanoven počet dětí, které budou navštěvovat jazykovou třídu/y. Daný počet bude naplněn dětmi s nejlepšími výsledky.
Tento způsob dělení třid funguje na naší škole již mnoho let. Před čtyřmi lety jsme pouze změnili období, kdy k rozřazení dětí dochází. Dříve začínaly děti chodit do dvou různých typů tříd již od 3. třídy. Program jejich výuky byl ale až do 5. třídy stejný. To byl jeden z důvodů, proč chceme třídy diferenciovat až od 6. třídy.

Dalším důvodem k pozdějšímu rozdělení je ten fakt, že děti v páté třídě jsou již vyspělejší, a jak jejich rodiče, tak i ony sami, si lépe uvědomují své schopnosti a zájmy.
Promluvte si o tom se svými dětmi a zvažte prosím, který typ třídy bude pro vaše děti vhodnější. Určitě také není od věci, promluvit si na dané téma i s třídní učitelkou či učitelem.
Testy by měly proběhnout ve 2. polovině dubna, po přijímacích zkouškách na gymnázia. Vzhledem ke složité situaci je momentálně velmi obtížné hovořit o konkrétním datu.
Na stránkách naší školy se včas objeví přihlášky s dalšími podrobnostmi.

share: