Základní škola s RVJ K Milíčovu, Praha 4, K Milíčovu 674, 149 00

Projekt Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240

Od 1.12.2018 – 30.11.2019 je naše instituce realizátorem projektu Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu reg.č. CZ. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na realizaci projektové výuky pod dohledem odborníků zaměřenou na projektovou výuku, v rámci které rozvíjíme osobnostně sociální rozvoj žáků ve třídě a následně pozitivní klima ve třídách, a to průřezově přes celou školu. Kromě realizace projektové výuky se projekt zaměřuje na realizaci odborně tematických setkání a komunitně osvětových setkání zaměřených na posilování mezigenerační spolupráce a koheze. V projektu také doučujeme žáky s odlišným mateřským jazykem. V rámci projektu se zaměřujeme na růst kompetencí pedagogů a také implementaci průřezových témat do našeho ŠVP.

Celková výše podpory činí 1. 068. 492 ,- Kč.

 

Projektové aktivity

 Mezigenerační koheze- spolupráce s Domovem pro seniory

Od počátku října 2019 (obvykle každý týden v pondělí) škola opět škola pokračuje v komunitních setkáváních s dětmi včetně dětí s odlišným mateřským jazykem  (aktivity na posílení mezigenerační koheze s podporou speciálně vycvičených pejsků ale realizujeme již od jara 2019), přáteli školy a rodiči pod vedením odborníka na podporu začleňování seniorů do komunitních aktivit  školy paní Kejakové, který jsme nazvali „Nikdy nezůstaneš sám“. Snažíme se seniorům poskytnout aktivizaci, zapojit naše děti včetně dětí s OMJ i jejich rodiče do společných setkávání, jejichž smyslem je sdílet společné aktivity v otevřeném, pomáhajícím a tolerantním prostředí.

Aktivitu financujeme z Projektu  Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu,reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240.

Připojujeme milé fotky a těšíme se na další setkání 😊

 

Projektová výuka ve škole

 Škola v rámci projektu  Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240 spolupracuje s odborníkem na projektovou a multikulturní výuku (ve spec. výcviku) Mgr. Jitkou Končelovou, který je stěžejní částí celého projektu, kdy do standardního rozvrhu implementujeme vzdělávání orientované na osobnostně-sociální rozvoj a pomáháme tak budovat lepší klima ve všech třídách školy. Projekty probíhají jako jednohodinové (na počátku projektu – prosinec 2018), ale také jako dopolední nebo odpolední (tematické čtyřhodinové – pracujeme s tématem přijetí, tolerance k druhému apd.)s cílem zvýšit kohezi jednotlivých tříd, zároveň i jako mezitřídní projekty a projekty dlouhodobé – půlroční kontinuální (již proběhly – ukončeny v minulém školním roce 2018/2019).

Odborná setkání s rodiči dětí

 V rámci tohoto projektu také spolupracujeme s různými odborníky, kteří přednášejí témata o internetových rizicích (viz sekce Aktuality) – L. Zavoralová, Mgr. Průša z CZ.NIC (jaro 2019) a jejich prevenci, ale také další odborníci, jako je Mgr. J. Končelová (projektová výuka), která se soustřeďuje na setkání s rodiči dětí při prezentacích projektu a své práce s dětmi v jednotlivých třídách a na budování pozitivního vztahu v sepětí rodič – dítě – škola.

Učení jako hra

 Projektová spolupráce s Unicorn College

  Škola v rámci projektu  Inkluze a Multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu,reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240 spolupracuje od září 2019 s Unicorn College, kdy proběhla setkání s rodiči žáků ve třídách prvního stupně. Zástupci university seznámili rodiče s elektronickými nástroji jako jednou z forem atraktivní možnosti pro domácí přípravu dětí.

Další kolo setkání s rodiči žáků proběhne koncem listopadu 2019.

Universita Unicorn College vyškolí v průběhu naší spolupráce pedagogy školy v používání a v tvorbě elektronických studijních opor a proběhne seznámení s tím, jak nástroje ve výuce efektivně používat pro její obohacení.