Mgr. Pavlína Hvižďová

Výchovný poradce pro 1. stupeň

Konzultační hodiny:
vždy po dohodě
telefon: 226 803 833, 776 050 978
e-mail: hvizdovap@zsmilicov.cz

Mgr. Dana Zábranská

Výchovný poradce pro 6. – 7. ročník

Konzultační hodiny:
vždy po dohodě

telefon:
e-mail: Zabranskad@zsmilicov.cz

Mgr. Štěpán Janda

Vedoucí poradenského centra

Výchovný poradce 8.-9. ročník, výchovné problémy

Konzultační hodiny:
vždy po dohodě

telefon: 226 803 851, 608 812 779
e-mail: jandas@zsmilicov.cz

Činnost výchovného poradce

 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky pomáhá při řešení problémů s výukovými potížemi žáků
 • Zaměřuje se na spolupráci školy s rodinou při řešení problémů vzniklých ve výchovně vzdělávacím procesu
 • Spolupracuje s TU a školním psychologem při integraci žáků (tvorba individuálních vzdělávacích plánů).
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Zaměřuje se na práci při sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a dává návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťuje podklady pro případná vyšetření v PPP, SPC
 • Shromažďuje podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol.
 • Projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně, speciálně – pedagogickém centru.
 • Věnuje péči žákům nadaným a talentovaným, navrhuje další péči o tyto žáky.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogy se podílí na výchovných programech, zaměřených na nápravu problémů, s nimiž se na škole setkáváme.
 • Zajišťuje spolupráci školy s OSPOD, Policií ČR, SVP, PPP, ÚP, krizovými centry apod.
 • Podílí se na zpracování dokumentace pro integrované žáky, vede evidenci integrovaných žáků ve škole.
 • Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, shromažďuje zápisy z jednání výchovné komise školy, integračních skupin apod.
 • Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodněného sociálně – kulturního prostředí.
 • Spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole.
 • Metodicky pomáhá pedagogům poskytujícím nápravnou péči.
 • Poskytuje poradenskou službu pro rodiče.
 • Poskytuje poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, poskytuje informace o přijímacím řízení.

Důležité odkazy: