Základní škola s RVJ K Milíčovu, Praha 4, K Milíčovu 674, 149 00

Projekt Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu II, reg.č.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001476

 

Od 1.1.2020 –  28.2.2021 je naše instituce realizátorem projektu Inkluze a projektové vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu II reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001476, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na realizaci projektové výuky pod dohledem odborníků na problematiku rizikového chování (zejm. na internetu) a odborníka, psychologa, jehož úkolem bude budovat zdravé klima v jednotlivých třídách na prvním i druhém stupni naší školy.

Opět tedy projektem rozvíjíme osobnostně sociální rozvoj žáků ve třídě a následně pozitivní klima ve třídách, a to průřezově přes celou školu. Kromě realizace projektové výuky se projekt opět zaměřuje na realizaci odborně tematických setkání a komunitně osvětových setkání zaměřených na posilování mezigenerační spolupráce a koheze (s Domovem seniorů) a navazuje tak na první projekt Inkluze I.

V projektu také extensivně doučujeme žáky s odlišným mateřským jazykem, a to v 18 skupinách. V rámci projektu se zaměřujeme na růst kompetencí pedagogů a zaměřujeme se na zvýšení proinkluzivnosti školy, nově například i zapojením dvojjazyčného asistenta pro rusky hovořící žáky a žákyně v první třídě tak, aby se integrovali do českého kulturního prostředí.

Celková výše podpory činí 1 007 128 Kč  ,- Kč.