Přírodní vědy na ZŠ s RVJ K Milíčovu 

Přírodní vědy jsou na naší škole vyučovány mimo jiné pomocí interaktivních tabulí, což nám umožňuje výuku oživit a například plynule proložit pouštěním krátkých videí. K výuce zeměpisu a přírodopisu používáme učebnice od nakladatelství Fraus, na fyziku od Promethea a na chemii od Fortuny. Časová dotace pro přírodovědné předměty na II. stupni se liší v závislosti na vzdělávacím programu. Ve třídách s intenzivní výukou jazyků je to 24 hodin, v klasických třídách 26 hodin. Výuku přírodních věd na naší škole mohou kompletně zajistit plně aprobovaní učitelé. 

Součástí výuky jsou experimenty všech možný druhů od low-cost drobností, využívající běžné předměty ze života, až po experimenty využívající hi-tech digitální senzory připojené k počítači. Dále práce s atlasy, klíči k určování, vyhledávání informací v psaném textu nebo na internetu a další. V rámci laboratorních prací je pak cvičena schopnost žáků kooperovat a používat MS Excel a MS Word ke zpracování naměřených dat. Všechny zmíněné činnosti jsou pak snadno aplikovatelné i v dalších oborech.  

V minulých letech byla dovybavena učebna přírodopisu novými mikroskopy a výukovými programy. V současné době se pokoušíme vybudovat zcela novou dobře vybavenou fyzikální učebnu a doplnit sbírky kabinetu zeměpisu o nové nástěnné a příruční mapy. 

 

Karel Havlíček a Štěpán Janda