Od 1.2.2019 – 31.1.2021 je naše instituce realizátorem projektu Šablony II ZŠ s RVJ K Milíčovu reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010338, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání pedagogů školy. Celková výše podpory činí 2. 546. 478,- Kč.

Hlavním cílem projektu je vytvořit v rámci školy ucelené a úplné školní poradenské pracoviště s poradenským centrem, ve kterém sídlí školní poradenští specialisté.

Hlavní činností z projektu Šablony II realizuje školní speciální pedagog, kariérový poradce, dále pak školní psycholog a sociální pedagog.

Činnost školního psychologa je určena žákům, rodičům a pedagogům školy. Školní psycholog realizuje screening vztahů ve třídách, podílí se na vytváření pozitivního školního klimatu v jednotlivých třídních kolektivech, realizuje diagnostiku a screening na vyžádání, individuální a skupinové konzultace. V případě potřeby kontaktujte našeho psychologa Mgr. Jana Sýkoru na sykoraj@zsmilicov.cz.

Činnost sociálního pedagoga je definována jako činnost nepedagogického a koordinačního pracovníka, jehož snahou je koordinovat činnost školy se třetími stranami, zároveň ale také poskytuje sociálně právní poradenství pro rodiče, případně žáky školy. Pro žáky školy může poskytovat konzultace ve vztahu k jejich pomoci v rodinném nebo jiném sociálním (třídním) prostředí. Konzultace poskytuje individuální, případně skupinové, podílí se na osvětě ve škole, pracuje na vytvoření školy jako komunitního centra.

Činnost školního speciálního pedagoga z projektu Šablony II ZŠ s RVJ K Milíčovu je určena pro žáky školy (i jejich rodiče), kteří ve škole neprospívají z důvodů poruch učení nebo chování. Školní speciální pedagog vykonává diagnostiku a screening žáků, kteří mají obtíže ve škole, poskytuje konzultace rodičům a poskytuje po dohodě s rodiči také speciálně pedagogickou intervenci pro ty děti školy, jež mohou být v riziku vzniku či rozvoje specifických poruch učení a chování. Realizuje také etopedické konzultace včetně odborné diagnostické činnosti.

Pokud tedy jako rodiče žáků školy pociťujete potřebu s někým konzultovat obtíže syna/ dcery, které při výuce Vaše dítě může mít, kontaktujte speciální pedagožku Mgr. Blanku Hrudkovou na emailu hrudkovab@zsmilicov.cz.

Dalším poradenským pracovníkem školy je v projektu kariérový poradce Mgr. Štěpán Janda, který prostřednictvím konzultací s rodiči a žáky školy realizuje poradenství ve věci další vzdělávací kariéry dítěte a jeho další profesní kariéry. Organizuje a koordinuje přijímací zkoušky na střední školy a organizuje návštěvy středních škol a veletrhů středních škol či dalších akcí v oblasti kariérového poradenství. Kontakt je jandas@zsmilicov.cz.

Koordinátorem projektu je Mgr. Blanka Hrudková.