Od 1.2.2019 – 31.1.2021 je naše instituce realizátorem projektu Šablony II ZŠ s RVJ K Milíčovu reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010338, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání pedagogů školy . Celková výše podpory činí 2. 546. 478,- Kč.

Hlavním cílem projektu je vytvořit v rámci školy ucelené a úplné školní poradenské pracoviště s poradenským centrem (vedle jídelny školy), ve kterém sídlí školní poradenští specialisté.

Hlavní činností z projektu Šablony II realizuje školní speciální pedagog, osobní asistenti, dále pak školní psycholog a sociální pedagog.

Činnost školního psychologa je určena žákům, rodičům a pedagogům školy. Školní psycholog realizuje screening vztahů ve třídách, podílí se na vytváření pozitivního školního klimatu v jednotlivých třídních kolektivech, realizuje diagnostiku a screening na vyžádání, individuální a skupinové konzultace. V případě potřeby kontaktujte našeho psychologa Mgr. Jana Sýkoru na sykoraj@zsmilicov.cz.

Činnost sociálního pedagoga je definována jako činnost nepedagogického a koordinačního pracovníka, jehož snahou je koordinovat činnost školy se třetími stranami, zároveň ale také poskytuje sociálně právní poradenství pro rodiče, případně žáky školy. Pro žáky školy může poskytovat konzultace ve vztahu k jejich pomoci v rodinném nebo jiném sociálním (třídním) prostředí. Konzultace poskytuje individuální, případně skupinové, podílí se na osvětě ve škole, pracuje na vytvoření školy jako komunitního centra. V případě potřeby kontaktujte naší sociální pedagožku Mgr. Kateřinu Brožkovou na brozkovak@zsmilicov.cz.

Činnost školního speciálního pedagoga z projektu Šablony II ZŠ s RVJ K Milíčovu je určena pro žáky školy (i jejich rodiče), kteří ve škole neprospívají z důvodů poruch učení nebo chování. Školní speciální pedagog vykonává diagnostiku a screening žáků, kteří mají obtíže ve škole, poskytuje konzultace rodičům a poskytuje po dohodě s rodiči také speciálně pedagogickou intervenci pro ty děti školy, jež mohou být v riziku vzniku či rozvoje specifických poruch učení a chování. Realizuje také etopedické konzultace včetně odborné diagnostické činnosti.

Pokud tedy jako rodiče žáků školy pociťujete potřebu s někým konzultovat obtíže syna/ dcery, které při výuce Vaše dítě může mít, kontaktujte speciální pedagožku Mgr. Blanku Hrudkovou na emailu hrudkovab@zsmilicov.cz.

Koordinátorem projektu je Mgr. Blanka Hrudková.