ÚVODEM:

Vážení rodiče,

tato krátká příručka Vás má stručně a přehledně seznámit s chodem školní družiny a některými provozními záležitostmi. Zároveň přidáváme pár drobností, které usnadní situaci Vám i nám. Doufáme, že Vám budou uvedené informace užitečné a usnadní Vám orientaci v celém systému a že naše vzájemná spolupráce bude probíhat hladce a příjemně pro obě strany.

 

 • KONTAKTY:

Telefon: v ŠD máme dva služební mobilní telefony, na každém pavilonu jeden. Soukromá telefonní čísla vychovatelé rodičům neposkytují, pokud budete cokoliv potřebovat, jsme Vám k dispozici na uvedených číslech po celou dobu provozu ŠD.

Pavilon I. 603 317 873 (pro ŠD 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13)

Pavilon II. 737 076 954 (pro ŠD 1, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15)

 

 • PROVOZ ŠD

Školní družina je v provozu od 6:30 do 17:30. Děti z ranní družiny vychovatelé odvedou na vyučování a po skončení výuky si je vyzvednou ve třídách.

Po kontrole docházky odchází děti společně s vychovatelem na oběd. Prosíme rodiče o pochopení, může vzniknout časová prodleva příchodu z oběda. Po obědě se věnujeme zájmovým a relaxačním činnostem, možná je i příprava na vyučování. Mezi 14:00 a 15.00 hodinou se děti nevyzvedávají (probíhá řízená činnost, chodíme ven i mimo areál školy).

 

 • RANNÍ DRUŽINA

Do ranní družiny je třeba se přihlásit (zaškrtnout na přihlášce k zájmovému vzdělávání). U hlavního vchodu bude vždy služba, která zajistí předání dětí do ranní družiny, která je umístěna v přízemí ve třídě 4.A.

Příchod do ranní družiny nejpozději do 7:15. Děti, které přijdou později, čekají před vchodem školy, než se škola otevře pro ostatní žáky.

 

 • CO VYPLNIT

Přihláška k zájmovému vzdělávání

Dítě je přihlášeno do školní družiny na základě přihlášky k zájmovému vzdělávání. Je důležité pečlivě vyplnit všechny informace a kontakty na oba zákonné zástupce (pokud je rodič jen jeden, je dobré uvést další kontaktní osobu pro případ, že by se něco stalo a nemohli bychom se dovolat.)

Na zadní straně přihlášky je nutné vyplnit, zda bude dítě odcházet samo (v kolik hodin) nebo s doprovodem (vypsat osoby, které kromě rodičů smí dítě vyzvedávat.).

Informace školní družiny

Zde věnovat pozornost zdravotnímu stavu dítěte, vypsat případné alergie, léky, zdravotní komplikace. Nezapomeňte prosím, že s dětmi trávíme denně několik hodin a je pro nás důležité vědět, na co je potřeba si dát pozor.

 

OBOJE VRÁTIT VYPLNĚNÉ NEJPOZDĚJI DO 8. ZÁŘÍ!

 • PLATBY

Platba za družinu činí 450 kč za měsíc.

 

Platbu můžete provádět

Elektronickou pokladnou :

 

září – prosinec 1800,- Kč zaplatit do 16.10.2023

leden – červen 2700.- Kč zaplatit do 31. 1.2024

ID školy: 61388424, Raiffeisen Bank, č. účtu: 1522254002/5500, variabilní symbol je telefonní číslo přihlášeného zákonného zástupce do online pokladny. Veškeré pokyny k přihlášení do online pokladny obdržíte od třídních učitelů.

 

 • VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Děti odcházející s doprovodem je možné vyzvedávat v době od návratu z oběda do 14:00 a poté od 15:00 do konce provozu ŠD (17:30).

VYZVEDÁVÁNÍ MEZI 14:00 A 15:00 NENÍ MOŽNÉ!

V průběhu září bude k vyzvedávání dětí zprovozněn elektronický čipový systém BELLhop (informace včas uveřejníme zde).

 

 • OMLUVENKY A SAMOSTATNÉ ODCHODY

Pokud dítě odchází z družiny samostatně, je uvolňováno buď na základě informací v zápisním lístku (přihlášce k zájmovému vzdělávání) nebo na základě lístečku od rodičů, platného jen pro daný den.

Lísteček na uvolnění dítěte ze ŠD musí nezbytně obsahovat:

 1. Datum dne, na který lístek platí
 2. Čitelně jméno dítěte
 3. Přesný čas samostatného odchodu
 4. Podpis rodičů

Samostatné odchody – formulář ZDE

OMLOUVÁNÍ ZE ŠD:

Pokud je dítě nemocné: ze ŠD není potřeba je omlouvat

Pokud dítě bylo ve škole, ale do ŠD nejde: Je třeba napsat obdobný lístek jako při samostatném odchodu, který dítě musí po vyučování osobně odevzdat paní vychovatelce tak, aby o dítěti věděla a věděla, že odchází.

Na lísteček je třeba jasně napsat, že dítě jde na oběd samo/s paní učitelkou, a že v daný den nejde do družiny.

Odhlášení ze ŠD – vždy jen ke konci měsíce, formulář ZDE

 

 • ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Kroužky mimo ŠD probíhající ve škole:

Ve škole probíhá také celá řada dalších zájmových kroužků, na které je děti možné přihlásit. Tyto kroužky nespadají pod školní družinu, proto si je rodiče musí zařídit sami přímo u poskytovatele. Lektoři si děti vyzvedávají v družinách a zas je tam odvádějí (pokud nemá dítě lístek, že odchází samo).

Na kroužky nelze dítě uvolnit bez lístečku nebo informace v zápisním lístku (přihlášce). NESTAČÍ, KDYŽ DÍTĚ V DRUŽINĚ UKÁŽE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NA KROUŽEK.

Je to podobné, jako u samostatných odchodů. Buď je potřeba upravit zápisní lístek (přihlášku), nebo poslat po dítěti lístek, na kterém bude jasně uvedeno:

 1. Jméno dítěte
 2. Název kroužku
 3. Den a hodina kroužku
 4. Zda dítě bude chodit samo nebo si je někdo vyzvedne
 5. ZDA SE DÍTĚ PO SKONČENÍ KROUŽKU VRACÍ DO ŠD NEBO ODCHÁZÍ DOMŮ.
 6. Podpis

 

ZÁVĚREM:

Doufáme, že jste se dozvěděli vše, co Vás zajímalo a možná i něco málo navíc. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na vychovatele, všichni Vám rádi pomůžeme.

Školní rok 2023 – 2024

 

V letošním školním roce je družina určena pro žáky 1. – 5. tříd. Družina je rozdělena do 15 oddělení, je zapsáno celkem 400 dětí. Při přijímání do ŠD mají přednost žáci nižších ročníků.
Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné, dramatické a hudební výchově, a především se snažíme dětem zajistit dostatek pohybu a sportovního vyžití na školním hřišti, na zahradě, případně při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa.
Úplata za školní družinu činí 450,- Kč měsíčně (včetně ranní družiny).

Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.40 a od 11.40 do 17.30 hodin.

 

Družiny Třídy Vychovatel(ka) Umístění
1 1.D, 4.D Šárka Zítková Pavilon II.
2 2.A, 3.C Alena Pittauerová Pavilon I.
3 4.C, 5.E Josef Petlička Spojovací chodba.
4 1.A, 4.A Simona Benedetti Pavilon II.
5 2.B, 3.D Hana Šedivá Spojovací chodba.
6 2.D, 3.D Marie Hrabáková Pavilon I.
7 3.A, 4.E Ivanka Krejčová Pavilon II.
8 3. E, 4.E Andrea Veletová Spojovací chodba.
9 3.B, 4.E Pavlína Štěpničková Pavilon I.
10 1.E, 4.D Viktórie Medlenová Pavilon II.
11 2.C, 3.D Kateřina Nyplová Pavilon I.
12 2.F, 4.B Jana Štěrbová Pavilon I.
13 2.E, 3.C Jiří Ventura Pavilon I.
14 1.C, 4.D, 5.B, 5.C, 5.D Petra Lehovcová Pavilon II.
15  1.B., 4.A Klára Maroušková Pavilon II.

ProvozŠD – podzimní, vánoční, jarní a velikonoční prázdniny

V době prázdnin se mohou přihlásit žáci 1. – 5. tříd, kteří jsou zapsáni v družině. ŠD bude v provozu po přihlášení minimálně 10 žáků.

V případě zájmu je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ paní Procházkovou a zaplatit obědy na příslušné dny. Po zaplacení stravného přihlaste žáka/žákyni u vedoucí vychovatelky ŠD Aleny  Pittauerové nejpozději 2 týdny před prázdninami. Jestliže je žák přihlášený a nedostaví se, nemá nárok na vrácení stravného. ŠJ vaří až od počtu 20 přihlášených dětí.

Provozní doba o prázdninách je 7,30 – 16,00 hodin.

Alena Pittauerová, vedoucí ŠD

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. Od školního roku 2023/2024 bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz 

Systém je založen na elektronických čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Může to být rodič, starší sourozenec nebo kdokoliv další, kdo má vyzvednout dítě.  

Terminál po načtení čipu (u vchodů do budovy, podle toho, kde má dítě svoji šatnu) předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a vychovatel Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Vyzvedávající nevstupuje do budovy, vyčká na příchod dítěte u příslušného vchodu.  

Čip je vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Zvažte, kolik čipů budete potřebovat. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorněte vychovatele. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě.  

Pro vydání čipů vypíšete Žádanku na vydání čipů pro účely ŠD, jejíž součástí je Předávací protokol čipu ŠD. V případě potřeby lze čipy přiobjednat. Na začátku školního roku budou čipy vydávány v předem oznámených časech (a placeny v hotovosti), v průběhu školního roku budou čipy vydávány po domluvě s vychovatelem nebo vedoucí vychovatelkou (přiobjednání čipu pro další vyzvedávající osobu, ztráta čipu, nový žák v ŠD) a placeny online pokladnou.   

Čip není nijak označen z důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.  

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.  

Platba za čipy v hotovosti (prosíme o přesnou částku, 1 čip á 100 Kč).

 Žádanka na čipy do ŠD ZDE