Školní psycholog

Mgr. Jan Sýkora

e-mail: sykoraj@zsmilicov.cz

telefon: 226 803 857

pracovní doba: úterý 12:00-18:10, čtvrtek 8:00-15:50, pátek 9:30-15:30

 

Pracovní náplň školního psychologa vychází z Vyhlášky MŠMT č. 72/2006 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění. Podle ní školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační; pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Mezi jeho další činnosti ve škole patří

  • spolupráce na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • pomoc při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy, osobnostně-sociálního rozvoje
  • spolupráce s dalšími poradenskými pracovníky školy, zejména výchovným poradcem
  • spolupráce s koordinátorem projektu aj.