Školní speciální pedagog

Mgr. Blanka Hrudková

e-mail: hrudkovab@zsmilicov.cz

telefon: 226 803 855

 

Mgr. Dana Zábranská

email: zabranskad@zsmilicov.cz

telefon: 226 803 855

 

ČINNOST ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým získal kompetence absolvováním specializací v rámci pregraduálního studia a dalších příslušných výcviků nebo jiných vzdělávacích programů.   

 

Depistážní činnosti

  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Diagnostické a intervenční činnosti

  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků,

pozorování, screeningů, anamnézy)

  • Individuální práce se žákem (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních)
  • Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků
  • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a plánů pedagogické podpory
  • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy

 Metodické a koordinační činnosti

  • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro inkluzi žáků se zdravotním postižením ve škole
  • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy