Proč se učíme v naší škole němčinu

Výuka německého jazyka má v naší škole dlouholetou tradici.

Němčina je:

  • nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU – je rodnou řečí takřka 100 miliónů Evropanů
  • po angličtině nejdůležitějším cizím jazykem v Evropě – každá třetí osoba v EU mluví německy
  • jazykem našich sousedů – Němců a Rakušanů, se kterými nás pojí historie, současnost i budoucnost – Německo je naším nejdůležitějším  obchodním  partnerem, obchod s Německem tvoří více než polovinu našeho zahraničního obchodu s EU
  • významným jazykem vědy – Německo se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na přední místo na světě
  • jazykem Goetheho, Kafky, Mozarta, Bacha, Beethovena, Einsteina, Federera, fotbalového klubu Bayern München

Proč klademe důraz na bilingvní výuku

Dvojjazyčná (bilingvní) výuka představuje jedinečnou příležitost, jak dítěti poskytnout neopakovatelnou možnost osvojit si cizí jazyk téměř na úrovni mateřštiny tak, aby mohlo v pozdějším věku jazyk bez větších problémů používat. Dítě se naučí v cizím jazyce přemýšlet a spontánně komunikovat.

Bilingvní výuka na 1. stupni

Dvojjazyčná výchova by měla probíhat přirozeně. Rodiče i škola by měli zastupovat různé jazyky.

Proto s rodiči úzce spolupracujeme. V naší snaze nás aktivně podporuje Klub rodičů .

 Žáci se učí němčinu hravým způsobem již od 1. třídy. Snažíme se dětem zprostředkovat německý jazyk tak, aby to odpovídalo jejich věku a možnostem – pomocí pohádek, písniček, her nebo německých zvyků.

Od 3. třídy mají žáci 3 hodiny německého jazyka a 2 hodiny anglického jazyka týdně. Němčinu žáci používají i v rámci jiných předmětů: výtvarná výchova, člověk a svět práce – 1 hod. týdně; hudební výchova, člověk a svět práce – 0,5 hod. týdně.

Ve třídách vyučují vysoce kvalifikovaní učitelé, učitelé německého jazyka se zkušenostmi ze zahraničí.

Žáci se účastní různých soutěží (např. školního kola Olympiády v Nj, jazykové a fotbalové soutěže ve spolupráci s Goethe Institutem, FAČR a česko-německou fotbalovou školou; soutěží pořádaných nakladatelstvím Hueber a Klett, Spolkem germanistů a učitelů Nj, Deutsche Schule v Praze) a každým rokem jezdí na výlety a na žákovské výměny do Německa (Zschocken v Sasku, Wunsiedel v Bavorsku) a do Rakouska (Vídeň, Salcburk).

Na školní vzdělávací program bilingvy v 1. – 5. třídě navazuje kontinuálně výuka Nj na 2. stupni tak, aby žáci 8. nebo 9. tříd mohli bezplatně skládat mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku Německý jazykový diplom, stupeň I. (Deutsches Sprachdiplom Stufe I. (DSD).

Warum lernen wir in unserer Schule Deutsch

Der Deutschunterricht hat in unserer Schule eine lange Tradition.

Deutsch ist:

  • die verbreiteste Muttersprache in der EU – ist die Muttersprache von ca. 100 Millionen Europäern
  • nach dem Englischen die wichtigste Fremdsprache in Europa – jede dritte Person in der EU spricht Deutsch
  • die Sprache unserer Nachbarn – der Deutschen und der Österreicher, mit denen uns die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft verbindet – Deutschland ist unser wichtigste Handelspartner, der Export nach Deutschland stellt mehr als die Hälfte unseres Außenhandels in der EU dar
  • eine der wichtigsten Forschungssprachen – Deutschland zählt mit seiner finanziellen Forschungs- und Entwicklungsunterstützung zu den führenden Ländern in der Welt
  • die Sprache von Goethe, Kafka, Mozart, Bach, Beethoven, Einstein, Federer, FC Bayern München

Fokus auf bilingualen Unterricht

Zweisprachiger (bilingualer) Unterricht ermöglicht dem Kind im Kindesalter die Fremdsprache fast auf dem Muttersprachler-Niveau zu erlernen, um im späteren Alter die Sprache ohne größere Schwierigkeiten zu beherrschen. Das Kind erwirbt die Fähigkeit, in der Fremdsprache zu denken und spontan zu kommunizieren.

Bilingualer Unterricht in Primarstufe

Die Zweisprachigkeit sollte sich natürlich ergeben. Die Eltern und die Schule sollten jeweils verschiedene Sprachen vertreten. Aus diesem Grund arbeiten wir eng mit den Eltern zusammen und werden dabei unterstützt von dem Elternverein.

Die Schüler lernen die deutsche Sprache schon ab der 1. Klasse auf spielerischer Art. Wir versuchen die deutsche Sprache kindergerecht zu vermitteln – mit Märchen, Liedern, Spielen oder deutschen Bräuchen.

Ab der 3. Klasse haben die Schüler 3 Stunden Deutsch und 2 Stunden Englisch pro Woche. Auch in Rahmen der anderen Unterrichtsfächern wird es teilweise deutsch unterrichtet: Kunst, Mensch und seine Welt – 1 Stunde pro Woche; Musik, Mensch und Arbeitswelt – 0,5 Stunde pro Woche.

In den Klassen unterrichten hochqualifizierte Lehrer, Deutschlehrer mit Auslandserfahrungen, inklusive Muttersprachler.

Die Schüler nehmen an verschiedenen Wettbewerben teil und fahren jedes Jahr in Ausflügen und zum Schüleraustausch nach Deutschland (Zschocken in Sachsen, Wunsiedel in Bayern) und nach Österreich (Wien, Salzburg).

Das bilinguale Schulausbildungsprogramm wird in der Sekundarstufe fortgesetzt, so das die Schüler in der 8. oder 9. Klasse die international anerkannte Prüfung – Deutsches Sprachdiplom Stufe I. (DSD) kostenlos abschließen können.