Výuka německého jazyka na 2. stupni ZŠ

Výuka německého jazyka má na naší škole dlouholetou tradici. V roce 2009 jsme obdrželi titul Německá partnerská škola. Od této doby jsme v síti partnerských škol Evropské unie.

Výuka němčiny na 2. stupni se liší podle vzdělávacího programu. V rámci tříd s rozšířenou výukou jazyků se začínají žáci učit německý jazyk v 6. třídě. Mají 3 hodiny týdně podle učebnice Macht mit! 1.,2., 3.díl /nakl. Polyglot /. V klasických třídách začíná Nj jako další cizí jazyk v 7. třídě, děti se zde učí 2 hodiny týdně, používají učebnici WIR 1. – 2. díl /nakl. Klett /. Žáci z bilingvních tříd, kteří neodešli po 5. ročníku na víceletá gymnázia, probírají němčinu podle učebnice Das neue Deutschmobil 2. a 3. díl /nakl. Klett / ve 3 hodinách týdně. Od příštího školního roku pro ně plánujeme učebnici Beste Freunde /nakl. Hueber/. V 8. ročníku budou tito žáci skládat zkoušku DSD.

V hodinách využíváme nejrůznější doplňkové texty, obrazové materiály, audionahrávky a internet k vyhledávání informací. Žáci tvoří projekty k tématům zahrnutým v učebních osnovách. Každým rokem připravujeme v prosinci školní kolo Olympiády v německém jazyce. Žáci pravidelně získávají přední místa v obvodním, ale i v krajském kole. Jsme úspěšní také v literárních soutěžích. Odměnou vítězům byl třítýdenní jazykový pobyt v Marburgu. Zapojujeme se do řady projektů a výměnných pobytů financovaných Evropskou unií /Comenius /, Česko-německým fondem budoucnosti, MČ Praha 11 a společností T-Mobile. Výměnné pobyty prohlubují a upevňují komunikační schopnosti v cizojazyčném prostředí. Roku 2015 dostala škola „Pečeť kvality“ za česko-německý projekt „Ve zdravém těle zdravý duch“. Pravidelně podnikáme vzdělávací exkurze do Německa, Rakouska a Švýcarska, které seznamují žáky s reáliemi německy mluvících zemí a poukazují na spojitosti s českými dějinami /Jan Hus, Zlatá stezka apod. /. Vždy vycestuje více než 40 žáků, kteří se zaměří na dané téma a potom ho zpracují.

Deutsches Sprachdiplom I   /Německý jazyková diplom I/

Mezinárodní jazyková zkouška DSD I se u nás začala chystat již ve školním roce 2013/14. Mohou se jí zúčastnit žáci od 14 let a je zcela zdarma. Žáci se na ni připravují v rámci výuky Nj. Skládá se z písemné a ústní zkoušky. Písemná obsahuje tři části: porozumění čtenému textu, slyšenému textu a slohovou práci. Testy se vyhodnocují v SRN. Pro ústní část si žáci vyberou téma a připraví prezentaci. Po úvodním představení předvedou svou prezentaci na interaktivní tabuli a poslední část je věnována komunikaci se žákem k danému tématu. Celkem 15 žáků získalo DSD I na úrovni A2 a 14 žáků na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň B1 je srovnatelná s úrovní státní maturity. Přínosem DSD I je také to, že platí jako předpoklad pro přijetí do německých škol připravujících k maturitě.

Německý jazyk vyučují plně aprobovaní učitelé, kteří mají zkušenosti ze zahraničních stáží /Hamburg, Bad Wildbad, Augsburg a Freiburg/.