Termíny podání přihlášek na SŠ a víceletá gymnázia

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky. To znamená, že uchazeč si může podat 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou a zároveň i 2 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.

Vydání přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení. Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však sami přihlásit. Je nutné co nejdříve na vytištěné přihlášce zkontrolovat správnost údajů!

Do přihlášky je následně potřeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Informace o přijímacím řízení na SŠ a víceletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: středa 10. května 2023
  2. termín: čtvrtek 11. května 2023

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:

– od 2. do 15. ledna 2023 pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;

– od 2. ledna do 15. února 2023 v případě oboru gymnázium se sportovní přípravou;

– od 15. do 31. ledna2023 pro obory konzervatoří.

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole nebo víceletém gymnáziu slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ/gymnázium nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou zákonní zástupci proti podpisu. Zájemci o obor s talentovou zkouškou na konci listopadu, na obory bez talentové zkoušky na začátku března. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Podrobnější informace o přijímacím řízení:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

http://www.cermat.cz

https://infoabsolvent.cz/