Zápis do 1.tříd pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. tříd se koná na naší škole ve dnech

9. dubna 2019 od 8:00 do 12:00, od 14:00 do 18.00

10. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod.

 

V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín u zástupkyně školy Mgr. Haně Štrossové na telefonním čísle 608 122 579

Postup při zápisu, případně žádosti o odklad:

 • K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
 • K zápisu je nutno přinést – občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení
 • Identifikační číslo – každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 2. května 2019 na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si rodiče v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy od 2. května 2019. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude rodičům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem a formální části (žádost, kontrola údajů), cca 15 minut.
 • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 6. června 2019 v 17:00 hodin ve společenské místnosti.
 • Odklad povinné školní docházky – rodiče, kteří žádají o odklad se musí k zápisu dostavit s dítětem. Vyplněnou žádost s přílohami (dětský lékař a pedagogicko –  psychologická poradna) je nutno doručit škole v den zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2019.  Z důvodu posunu termínu zápisu doporučujeme všem rodičům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení  u zápisu!
 • Děti, kterým byl pro školní rok 2018/19 povolen odklad školní docházky – se opětovně dostaví k zápisu 9. nebo 10. dubna 2019 s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2019/2020 budeme otvírat 3 první třídy po 27 žácích (tj. 81 žáků) a 1 bilingvní třídu s 24 žáky (celkem tedy 105 žáků).

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
  2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 11, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)
  3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 11, v případě cizinců místo pobytu
  4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
  6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

Informace o odkladu školní docházky:

Odklad se řídí následujícími ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění:

§ 37 odst. 1
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma dokumenty: doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§ 37 odst. 3
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Letos budeme otvírat čtyři první třídy:

Tradičně jednu bilingvní třídu s výukou německého jazyka, dvě klasické třídy a nově jednu třídu s programem „ Začít spolu „

 Program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step)

představuje alternativní pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Je to velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.
České republice je tento program realizován od roku 1996 na prvním stupni základních škol. V současné době funguje tento program ve více než 30 zemích světa

Program využívá projektového učeníintegrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchami učení, děti s postižením, děti mimořádně nadané či děti z etnických menšin). Pro program Začít spolu je typický individuální přístup, který zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy dítěte. Děti dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu.

 

Desatero pro prvňáčky ZDE:

Spádové oblasti ZDE:

Žádost o doklad školní docházky ZDE:

Žádost o přijetí dcery/syna k základnímu vzdělávání (1. třída) ZDE:

Žádost o vzdělávání žáka cizí státní příslušnosti ZDE:

Zápisní list ZDE: