SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO BUDOUCÍCH 1. TŘÍD (ŠK. ROK 2024/2025)

ID žádosti ID žádosti ID žádosti
9846176128 3899314176 6971614976
9911700224 4947646727 3156264448
8146760064 6700646912 5324957952
4320246431 2090791936 5960269824
8816481536 7218929283 9371485952
1231410688 8553123328 6457622016
7233182976 4190605056 7689380352
2519282176 4925322496 9160681472
3778774016 5526414087 8658464768
6576962048 7693084167 2066916608
7828905984 2277810432 9331784704
1292611584 6358606848 7928026112
6688281856 1196669446 7273658963
6084249728 7525886888 9528964864
8216872448 9203974459 3110913536
2079688704 6325114368 4019485184
3272926208 6070211712 6622470528
8899293184 6061965764 9602555808
4423220488 3615933447 5410901768
5206928968 9277039616 1522078848
9458146304 8992277904 2829710336
3021657088 4739657648 5315174912
6371548169 7030575712 4891660032
1577625048 8022947328 9021137408
5360422912 4433469952 6918455552
5465170944 9137299522 7870639616
7952274816 6677348992 7762500096
6766135168 3498114304 8710340608
5753921536 5569054528 2303385682
6853545472 4237779456 4027822336
4071768576 5579570432 8437879047
2244907712 2598008328 9430546176
6015086848 6963936588 5346271744
1452913152 9007595527 6516145536
8270735367 7693738882 3814801152
9294980544 6875891168 7709607808
2115234304 6747783808 4030169681
4153285121

Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2024/2025 

 

Registrace žáků k zápisu do ZŠ na Praze 11 a generování žádostí probíhá od 1. 4. 2024 na stránce: 

https://zapisdozs-praha11.praha.eu/ 

 

Rezervace termínu na ZŠ K Milíčovu lze udělat od 1. 3. 2024 na stránce: 

https://zsmilicov.reservando.cz/#!/bookings/full/3475/2024-04-10 

 

Fyzické zápisy budou probíhat ve dnech 10. – 11. 4. 2024, ve středu 10. 4. v čase 8.00-11.40 pro registrované, 14.00 – 17.00 pro registrované i neregistrované, ve čtvrtek 11. 4. v čase 8.00-11.40 pro registrované, 14.00 – 16.00 pro registrované i neregistrované.   

 

Zápisy budou označené v přízemní chodbě u hlavního vchodu do školy. 

Zápisy pro žáky z Ukrajiny budou také probíhat v tomto termínu. 

 Dítě bude automaticky zařazeno do klasické třídy. 

Pokud má zákonný zástupce zájem o zařazení dítěte do třídy s bilingvním vzděláváním nebo s programem Začít spolu, 

zapíše to při elektronickém zápisu do kolonky „poznámky“. 

 

Pro zjištění spádové školy můžete použít tuto mapu: 

spadovostpraha.cz 

 

Schůzka pro budoucí 1. třídy se uskuteční ve středu 26.6. 2024 v 17.00. 

 

K  zápisu se přihlašují: 

 • děti, které k 31. srpnu 2024 dovrší šesti let, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 
 • děti po odkladu školní docházky pro rok 2023/2024 
 • děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, pokud splní zákonem stanovená kritéria („nešestileté děti“). 

 

Zápis do 1. tříd základních škol – elektronický systém zápisů 

Jak zápis s využitím elektronického systému do základní školy probíhá? 

 

Fáze 1. Generování žádostí o přijetí od 1. dubna 2024. 

Systém bude k nahlédnutí od 1. dubna 2024. 

 • Generování žádostí o přijetí na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. 
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). 
 • Přihlášku vytisknete sami doma a přinesete k zápisu. 
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.). 
 • Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. 
 • Vyplněné přihlášky škola přijímá od 10.4.2024. 

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech zápisu 10. a 11. dubna 2024 obrátit přímo na ZŠ. Je nutné si předem dohodnout čas na e-mailu blahoutj@zsmilicov.cz, případně na telefonu 608 812 417. 

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková, po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325) domluvě. 

 

 

Fáze 2. Příjem vyplněných žádostí v ZŠ ve dnech 10. – 11. dubna 2024 

Do zvolené základní školy přineste vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem. 

Příjem žádostí probíhá ve výše uvedeném termínu. 

V termínu příjmu žádostí přiložte: 

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 • kopii rodného listu dítěte 

Cizinci ještě doloží: 

 • kopii cestovního pasu dítěte (nahrazuje rodný list) 
 • kopii povolení k trvalému pobytu 
 • kopii dokladu o bydlišti (spádovost) 

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol. 

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu do 30.4. 2024. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno. 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. 

 

Informace o odkladu školní docházky: 

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, budou informovat výchovnou poradkyni Mgr. Pavlínu Hvižďovou o této skutečnosti na e-mail hvizdovap@zsmilicov.cz nebo telefonicky na čísle 226 803 835. 

Nepotvrzenou Žádost o odklad (s vyplněnou hlavičkou a podepsanou zákonnými zástupci) je nutné doručit do školy ve dnech zápisu. 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je povinností zákonného zástupce pokračovat v předškolním vzdělávání dítěte v MŠ nebo přípravné třídě. 

I v případě odkladu je nutné nejdříve vyplnit Žádost o přijetí do 1. třídy. Žádost o odklad až následovně.  

 

Fáze 3. Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu 

V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy. 

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu. 

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon na tomto webovém portálu, na webu naší základní školy a na vývěsce školy. 

Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout v zákonné lhůtě od 6. 5. 2024 v kanceláři školy 8.00- 10.00. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno od 6. 5. 2024 v kanceláři školy 8.00 – 10.00, nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce. 

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy. 

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí 

Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy. 

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html 

 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí: 

 1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, 
 1. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 11, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku), 
 1. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 11, 
 1. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku), 
 1. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, 
 1. Trvalý pobyt dítěte mimo hlavní město Praha. 

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly. 

 

Program Škola pro vzájemné porozumění (klasické třídy) 

Od roku 1991 se stala školou s rozšířenou výukou jazyků – kromě tříd se standardní výukou máme třídy s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se učí od 1. třídy první světový jazyk a od 6. třídy je přidáno studium druhého světového jazyka. Vyučujeme němčinu a angličtinu. Německá konverzace je poskytována rodilým mluvčím. 

Program Začít spolu 

(v mezinárodním označení Step by Step) 

představuje alternativní pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala.
V České republice je tento program realizován od roku 1996 na prvním stupni základních škol. V současné době funguj tento program ve více než 30 zemích světa. 

Hlavní principy 

Aktivní zapojení dítěte 

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě. V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem. Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení. Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. 

Společné vzdělávání pro všechny 

Podporujeme diverzitu, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci. 

Učíme se v souvislostech 

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno. 

,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí. 

Rodiče jsou vítanými partnery 

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí. 

Orientace na dítě 

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy, radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se). Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou. 

Program Bilingvního vzdělávání 

Dvojjazyčná výchova by měla probíhat přirozeně. Proto s rodiči úzce spolupracujeme. Žáci se učí němčinu hravým způsobem již od 1. třídy. Snažíme se dětem zprostředkovat německý jazyk tak, aby to odpovídalo jejich věku a možnostem – pomocí pohádek, písniček, her nebo německých zvyků. 

Od 3. třídy mají žáci 3 hodiny německého jazyka a 2 hodiny anglického jazyka týdně. Němčinu žáci používají i v rámci jiných předmětů: výtvarná výchova, člověk a svět práce – 1 hod. týdně; hudební výchova, člověk a svět práce – 0,5 hod. týdně. 

Ve třídách vyučují vysoce kvalifikovaní učitelé, učitelé německého jazyka se zkušenostmi ze zahraničí. 

Žáci se účastní různých soutěží (např. školního kola Olympiády v Nj, jazykové a fotbalové soutěže ve spolupráci s Goethe Institutem, FAČR a česko-německou fotbalovou školou; soutěží pořádaných nakladatelstvím Hueber a Klett, Spolkem germanistů a učitelů Nj, Deutsche Schule v Praze) a každým rokem jezdí na výlety a na žákovské výměny do Německa (Zschocken v Sasku, Wunsiedel v Bavorsku) a do Rakouska (Vídeň, Salcburk). 

Na školní vzdělávací program bilingvy v 1. – 5. třídě navazuje kontinuálně výuka Nj na 2. stupni tak, aby žáci 8. nebo 9. tříd mohli bezplatně skládat mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku Německý jazykový diplom, stupeň I. (Deutsches Sprachdiplom Stufe I. (DSD). 

 

 Přípravné třídy základních škol

Ve školním roce 2024/2025 pokračuje na Praze 11 projekt přípravných tříd v pěti základních školách:

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

  

 Bližší informace ZDE