Pro Ilustraci, jak zápis probíhal v minulých letech, necháváme vyvěšeny loňské informace. K Aktualizaci dojde ihned poté, co budou všechny podstatné informace známy.

Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Registrace k zápisu do ZŠ na Praze 11 probíhá od 1.4. 2022 na stránce:

https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

 

Pro usnadnění plynulosti u zápisů do 1. tříd byl vytvořen rezervační systém, který naleznete na stránce:

https://zsmilicov.reservando.cz/#!/bookings/full/1815/2022-04-06

Zde si můžete vybrat termín a čas, kdy k zápisu půjdete. Rezervovat čas si můžete již nyní.

Fyzické zápisy budou probíhat ve dnech 6,-7.4. 2022, ve středu 6.4. v čase 8.00-17.00, ve čtvrtek 7.4. v čase 8.00- 16.00.

Zápisy budou v přízemní chodbě u hlavního vchodu do školy ve třídách 3.E, 4.A, 3.B a 5.B. V každé třídě budou 3 stanoviště na zápisy (označili jsme je písmeny A-L).

Stanoviště A, B a C budou pro zájemce o bilingvní třídy a program Začít spolu, ostatní stanoviště jsou pro klasické třídy.

Stanoviště J, K a L jsou bez rezervačního systému.

Letos budeme otvírat první třídy těchto typů:

Tradičně jednu bilingvní třídu s výukou německého jazyka (odkaz: Bilingvní výuka), klasické třídyjednu třídu s programem „Začít spolu“.

Program Začít spolu

(v mezinárodním označení Step by Step)

představuje alternativní pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala.
V České republice je tento program realizován od roku 1996 na prvním stupni základních škol. V současné době funguj tento program ve více než 30 zemích světa.

Hlavní principy

Aktivní zapojení dítěte

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě. V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem. Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení. Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Společné vzdělávání pro všechny

Podporujeme diverzitu, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno.

,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

Orientace na dítě

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy, radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se). Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou.

Informační schůzka zájemců

o program ZAČÍT SPOLU

proběhne dne 30.3.2022 od 17.00 ve třídě 2.D.

Pokud máte zájem,

potvrďte prosím svou účast na brozkovab@zsmilicov.cz .

 

Program Bilingvního vzdělávání

Dvojjazyčná výchova by měla probíhat přirozeně. Proto s rodiči úzce spolupracujeme. Žáci se učí němčinu hravým způsobem již od 1. třídy. Snažíme se dětem zprostředkovat německý jazyk tak, aby to odpovídalo jejich věku a možnostem – pomocí pohádek, písniček, her nebo německých zvyků.

Od 3. třídy mají žáci 3 hodiny německého jazyka a 2 hodiny anglického jazyka týdně. Němčinu žáci používají i v rámci jiných předmětů: výtvarná výchova, člověk a svět práce – 1 hod. týdně; hudební výchova, člověk a svět práce – 0,5 hod. týdně.

Ve třídách vyučují vysoce kvalifikovaní učitelé, učitelé německého jazyka se zkušenostmi ze zahraničí.

Žáci se účastní různých soutěží (např. školního kola Olympiády v Nj, jazykové a fotbalové soutěže ve spolupráci s Goethe Institutem, FAČR a česko-německou fotbalovou školou; soutěží pořádaných nakladatelstvím Hueber a Klett, Spolkem germanistů a učitelů Nj, Deutsche Schule v Praze) a každým rokem jezdí na výlety a na žákovské výměny do Německa (Zschocken v Sasku, Wunsiedel v Bavorsku) a do Rakouska (Vídeň, Salcburk).

Na školní vzdělávací program bilingvy v 1. – 5. třídě navazuje kontinuálně výuka Nj na 2. stupni tak, aby žáci 8. nebo 9. tříd mohli bezplatně skládat mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku Německý jazykový diplom, stupeň I. (Deutsches Sprachdiplom Stufe I. (DSD).

Program Škola pro vzájemné porozumění (klasické třídy)

Od roku 1991 se stala školou s rozšířenou výukou jazyků – kromě tříd se standardní výukou máme třídy s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se učí od 1. třídy první světový jazyk a od 6. třídy je přidáno studium druhého světového jazyka. Vyučujeme němčinu a angličtinu. Německá konverzace je poskytována rodilým mluvčím.

K zápisu se přihlašují děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.

Může být zapsáno i dítě narozené 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

Zápis do 1. tříd základních škol – elektronický systém zápisů

Jak zápis s využitím elektronického systému do základní školy probíhá?

 

Fáze 1. Generování žádostí o přijetí od 1. dubna 2022.

Systém bude k nahlédnutí od 1. dubna 2022.

 • Generování žádostí o přijetí na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a přinesete k zápisu
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech zápisu 6. a 7. dubna 2022, obrátit přímo na ZŠ. Je nutné si předem dohodnout čas na e-mailu blahoutj@zsmilicov.cz případně na telefonu 608 812 417.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková, po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325) domluvě.

Zápis pro žáky z Ukrajiny (uprchlíky), kteří přišli do ČR po 24.2. 2022, bude dne 2.6. 2022 v čase 14.00-17.00.

Poradu a případnou pomoc s generováním a vyplňováním přihlášek pro cizince zajišťuje na ZŠ K Milíčovu paní Mgr. Ljuba Polevá, poleval@zsmilicov.cz .

 

Fáze 2. Příjem vyplněných žádostí v ZŠ ve dnech 6. – 7. dubna 2022

Do zvolené základní školy přineste vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Příjem žádostí probíhá ve výše uvedeném termínu.

V termínu příjmu žádostí přiložte:

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • kopii rodného listu dítěte,
 • v případě zájmu o přijetí do bilingvní třídy v žádosti vyberete „bilingvní třída“
 • v případě zájmu o přijetí do programu Začít spolu v žádosti vyberete „začít spolu“

Cizinci ještě doloží:

 • kopii cestovního pasu dítěte (nahrazuje rodný list)
 • kopii povolení k trvalému pobytu
 • kopii dokladu o bydlišti (spádovost)

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu do 30.4. 2022. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

 

Informace o odkladu školní docházky:

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, budou informovat zástupkyni ředitelky Mgr. Charlotu Kučerkovou o této skutečnosti na e-mail kucerkovach@zsmilicov.cz

Nepotvrzenou Žádost o odklad (s vyplněnou hlavičkou a podepsanou zákonnými zástupci) je nutné doručit do školy ve dnech zápisu.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je povinností zákonného zástupce pokračovat v předškolním vzdělávání dítěte v MŠ nebo přípravné třídě.

I v případě odkladu je nutné nejdříve vyplnit Žádost o přijetí do 1. třídy. Žádost o odklad až následovně. 

 

Fáze 3. Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu

V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu, na webu naší základní školy a na vývěsce školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout od 2.5. 2022 v kanceláři školy 8.00- 10.00.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno od 2.5.  v kanceláři školy 8.00- 10.00, nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí

Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html

 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

 1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
 2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 11, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 11, v případě cizinců místo pobytu
 4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
 6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.