Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022

 Letos budeme otvírat první třídy těchto typů:

Tradičně jednu bilingvní třídu s výukou německého jazyka (odkaz: Bilingvní výuka), klasické třídyjednu třídu s programem „Začít spolu“.

Program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step)

představuje alternativní pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Je to velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.
České republice je tento program realizován od roku 1996 na prvním stupni základních škol. V současné době funguje tento program ve více než 30 zemích světa

Program využívá projektového učeníintegrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s poruchami učení, děti s postižením, děti mimořádně nadané či děti z etnických menšin). Pro program Začít spolu je typický individuální přístup, který zohledňuje schopnosti, znalosti a zájmy dítěte. Děti dostávají možnost volby takových úkolů, na které stačí. S touto svobodou volby je však spojena také odpovědnost za splnění daného úkolu.

 K zápisu se přihlašují děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.

Může být zapsáno i dítě narozené 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Zápis do 1. tříd základních škol – elektronický systém zápisů

Jak zápis s využitím elektronického systému do základní školy probíhá?

Fáze 1. Generování žádostí o přijetí od 1. dubna 2021.

Systém bude k nahlédnutí od 24. března 2021.

 • Generování žádostí o přijetí na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech zápisu 7. a 8. dubna 2021, obrátit přímo na ZŠ. Je nutné si předem dohodnout čas na e-mailu blahoutj@zsmilicov.cz případně na telefonu 608 812 417.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková, po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325) domluvě.

Poradu a případnou pomoc s generováním a vyplňováním přihlášek pro cizince zajišťuje na ZŠ K Milíčovu paní Mgr. Ljuba Polevá, poleval@zsmilicov.cz .

 

Fáze 2. Příjem vyplněných žádostí v ZŠ ve dnech 7. – 8. dubna 2021

Za současné epidemiologické situace (např. karanténa) je možné dodat žádost a doklady do 30. 4. 2021.

 Do zvolené základní školy odevzdejte vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Příjem žádostí probíhá ve výše uvedeném termínu.

V termínu příjmu žádostí přiložte:

 • řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • kopii rodného listu dítěte,
 • v případě zájmu o přijetí do bilingvní třídy Žádost o přijetí do bilingvní třídy
 • v případě zájmu o přijetí do programu Začít spolu Žádost o přijetí do Začít spolu

 

Žádost o přijetí do bilingvní třídy ZDE

Žádost o přijetí do Začít spolu ZDE

 

Cizinci ještě doloží:

 • kopii cestovního pasu dítěte (nahrazuje rodný list)
 • kopii povolení k trvalému pobytu
 • kopii dokladu o bydlišti (spádovost)

 

Možnosti doručení:

1) datovou schránkou – vpiu3bm

2) e-mailem – s elektronickým podpisem zákonného zástupce – zabranskad@zsmilicov.cz

(e-mail bez podpisu je nutný do 5 dnů podepsat, jinak se k žádosti nepřihlíží)

3) poštou na adresu:

Základní škola s RvJ K Milíčovu

K Milíčovu 674/2

149 00 Praha 4 – Háje

4) Osobním podáním ve škole – doručení pracovníkovi konajícím službu na vrátnici školy

v době od 8.00 – 15.00 hodin v pracovní dny (v zalepené obálce).

Ve dnech zápisu 7. a 8. 4. do 17.30 hod.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu do 30.4. 2021. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do    30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

 

Informace o odkladu školní docházky:

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, budou informovat výchovnou poradkyni pro 1. stupeň Mgr. Danu Zábranskou o této skutečnosti na e-mail zabranskad@zsmilicov.cz

Nepotvrzenou Žádost o odklad (s vyplněnou hlavičkou a podepsanou zákonnými zástupci) je nutné doručit výše uvedenými způsoby do školy ve dnech zápisu.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je povinností zákonného zástupce pokračovat v předškolním vzdělávání dítěte v MŠ nebo přípravné třídě.

Fáze 3. Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu

V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu, na webu naší základní školy a na vývěsce školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout po dohodě s vedením školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí

Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html

 

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

 1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
 2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 11, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 11, v případě cizinců místo pobytu
 4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
 6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.